Sanguem-native ex-Greater Mumbai Shiv Sena corporator dies at 87

Sanguem-native ex-Greater Mumbai Shiv Sena corporator dies at 87
Linkup