‘Class XI public exam wasn’t launched keeping welfare of students in mind’

‘Class XI public exam wasn’t launched keeping welfare of students in mind’
Linkup