Biden invites around 110 countries to virtual summit on democracy

Biden invites around 110 countries to virtual summit on democracy